tram

IMG_2720

Saporischschja
08.07.2015

Tram spotted intersection of Leppika Vulytsya and Hor’koho Vulytsya.